บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
โรคไข้เลือดออก
[11 กรกฎาคม 2555 11:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 11130 คน

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณะสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ บทความนี้จะบรรยายถึงโรคไข้เลื อดออกในแง่การดูแลผู้ป่วยซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

อุบัติการณืของโรคไข้เลือดออก

เมื่อ คศ 1970มีการระบาดของไข้เลือดออกเป็นครั้งคราว epidermic 9 ประเทศ ปัจจุบันไข้เลือดออก มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันไข้เลือดออก เป็นโรคประจำท้องถิ่น endemic ของประเทศมากว่า 100 ประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ western pacific โดยมีความรุนแรงมากในแถบ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ western pacific

ประชากรประมาณ 2500 ล้านคนในประเทศที่มีการระบาดจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออก ประมาณว่าจะมีการติดเชื้อปีละ 50 ล้านคน และต้องนอนโรงพยาบาลมากกว่า 500000 คนต่อปี อัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 2.5 แต่อาจจะสูงถึงร้อยละ 20 หากให้การรักษาอย่างดีอัตราการเสียชีวิตอาจจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ1

 

สาเหตุของไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย Aedes aegyti ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไ/วรัสแดงกีจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

 

เมื่อไรจะสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก

อาการของไข้เลือดออกไม่จำเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ใผู้ใหญ่อาจจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดโรคนี้อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะสียชีวิต ลักษณะที่สำคัญของไข้เลือกออกคือ
 • ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน
 • เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
 • บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อคได้
 • ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้

การเจาะเลือดตรวจวินิจฉัย

การรักษา

ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับโรคไข้เลือดออก การรักเพียงประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวังภาวะช็อค และเลือดออก และการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

การผลิตวัคซีนกำลังอยู่ในขั้นพัฒนา แต่มีปัญาเนื่องเชื้อมี 4 สายพันธุ์ คาดการณ์ว่าจะสำเร็จและใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ การป้องกันและการควบคุม

วิธีที่จะป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย

 

 • กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง เช่น กะละ ยาง กระป๋อง
 • หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถังน้ำ
 • ในแหล่งน้ำสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำ หรือใส่สารเคมีเพื่อฆ่าลูกน้ำ

ขนิดของเชื้อแดงกีเชื้อไวรัสแดงกี เป็น single strnded RNA ไวรัสมีด้วยกัน 4 ชนิด(serotype) DEN1 DEN2 DEN3 DEN4 ซึ่งมี antigen ร่วมกันบางส่วนทำให้เทื่อเกิดการติดเชื้อชนิดหนึ่ง จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออีกชนิดหนึ่ง แต่ภูมิที่เกิดจะอยู่ได้ 6-12 เดือน ส่วนภูมิที่เกิดกับเชื้อที่ป่วยจะมีตลอดชีวิต เช่นหากเป็นไข้เลือดออกจากเชื้อ DEN1 ผู้ป่วยจะมีภูมิต่อเชื้อนี้ตลอดชีวิต แต่จะมีภูมิต่อเชื้อแดงกีชนิดอื่นเพียง 6-12 เดือนเท่านั้นจาการศึกษาพบว่าการติดเชื้อซ้ำ หรือการติดเชื้อครั้งที่สองจะเป็นสาเหตุของโรคแดงกีได้ถึงร้อยละ 80-90 ในสมัยก่อนปี 2543พบว่าการระบาดของเชื้อแดงกีเกิดจากสายพันธ์ที่สอง DEN2 แต่หลังจากนั้นพบลดลง แต่จะพบสายพันธ์ DEN3 มากขึ้น แต่หลังจากปี 2543 เชื้อสายพันธ์ที่สอง DEN2 เริ่มกลับมาพบมากขึ้นและมีอัตราการตายสูงเนื่องจากเป็นเชื้อที่หากเป็นแล้วจะเกิดอาการรุนแรงการ

อาการของโรคติดเชื้อไข้เลือดออก

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต เมื่อหายร่างกายจะมีภูมิต่อเชื้อนั้นตลอดชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ ติดเชื้อไวรัสแดงกิวมีอาการได้ 3 แบบคือ

การดำเนินของโรค

ความรุนแรงของโรค

ข้อสำคัญของไข้เลือดออก
 • ให้สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกในผู้ที่มีไข้เฉียบพลัน ไข้สูง โดยที่ไม่มีอาการของไข้หวัดร่วมกับ มีจุดเลือดออกหรือทำ touniquet test
 • หากตับโตจะช่วยสนับสนุนว่าเป็นไข้เลือดออก
 • ช่วงที่วิกฤตคือช่วงที่ไข้เริ่มลง หากเกร็ดเลือดต่ำลง ร่วมกับความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นก่อนไข้ลง ให้สงสัยว่าจะเกิด
 • ยาลดไข้ไม่ได้ทำให้ระยะเวลาที่เป็นไข้ลดลง การให้ยาไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน
 • หากเลือดมีความเข้มข้นมากขึ้น 20% แสดงว่ามีการรั่วของพลาสม่า จำเป็นต้องได้รับน้ำเกลืออย่างเหมาะสม แต่การให้น้ำเกลือก่อนที่ จะมีการรั่วของพลาสม่าไม่เกิดประโยชน์
 • ภาวะ DSS เกิดจากการรั่งของพลาสม่าทำให้ร่างกายขาดน้ำ ต้องรีบให้น้ำเกลืออย่างรวดเร็ว และอาจจะจำเป็นต้องให้ Dextran 40
 • การให้น้ำเกลือจะให้เท่ากับพลาสม่าที่รั่ว โดยดูจากความเข้มของเลือดและปริมาณปัสสาวะที่ออก
 • การได้รับน้ำเกลือมากเกินไปอาจจะเกิดน้ำท่วมปอด
 • การเกิดภาวะเป็นกรดจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกแดงกิว จะต้องมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา (มีความเข้มข้นของเลือด[Hct]เพิ่มขึ้น 20% หรือมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือในช่องท้อง) และมีเกร็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกจัดได้เป็น 4 ระดับ

 • Grade 1 ผู้ป่วยไม่ช็อก เป็นไข้เลือดออกโดยที่ไม่มีจุดเลือดออก ทำ touniquet test ให้ผลบวก
 • Grade 2 ผู้ป่วยไม่ช็อก มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง มีเลือดกำเดาไหล หรืออาเจียนเป็นเลือด
 • Grade 3 ผู้ป่วย่ช็อก มีความดันโลหิตต่ำ ชีพขจรเร็ว pulse pressure แคบ เหงื่อออก กระสับกระส่าย
 • Grade 4 ผู้ป่วย่ช็อกรุนแรง วัดความดันโลหิตไม่ได้

การดูแลผู้ป่วย

เมื่อไรจะให้กลับบ้าน

 • ไม่มีไข้ 24 ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้รับยาลดไข้ ผู้ป่วยอยากอาหาร
 • ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน
 • ความเข้มของเลือดคงที่
 • 3วันหลังจากรักษาภาวะช็อค
 • เกร็ดเลือดมากกว่า 50000
 • ไม่มีอาการแน่ท้องหรือแน่หน้าอกจากน้ำในท้องหรือช่องเยื่อหุ้มปอด

ภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

 • ตับวาย
 • ไตวาย
 • สมองทำงานผิดปกติ

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

วิธีป้องกันไข้เลือดออกที่ได้ผลดี และยั้งยืนต้องเป็นแบบบูรณการโดยการร่วมมือของทุกฝ่าย

 • ภาคครัวเรือนต้องป้องกันโดยการกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันธุ์ยุง และการป้องกันส่วนบุคคล
 • ภาคชุมชนจะต้องมีการรณรงค์ให้มีการกำจัดแหล่งลูกน้ำในชุมชนอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง และจะต้องทำพร้อมกันถั่วประเทศโดยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
 • สำหรับชุมชนที่ห่างไกลก็อาจจะต้องใช้อาสาสมัคร
 • จัดโปรแกรมสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อกำจัดลูกน้ำ
 • กระตุ้นให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม
 • จัดการประกวดพื้นที่ปลอดภัยจากไข้เลือดออก
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
- โรคไข้เลือดออก [11 กรกฎาคม 2555 11:02 น.]
- โรคมือเท้าปากในเด็ก [11 กรกฎาคม 2555 11:02 น.]
- โรคหลอดเลือดหัวใจ [11 กรกฎาคม 2555 11:02 น.]
- อุ่นใจทุกครั้งเมื่อรถของท่านทำประกันภัย [11 กรกฎาคม 2555 11:02 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
celine outlet is, by necessity, a show full of goyard outletevery season.Giuseppe Zanotti Creative director Nicolas valentino replica does far more that’s just as worthy of note,FREY WILLE online shop of course,FREY WILLE but FREY WILLE online is, first and foremost,FREY WILLE a brand concerned with its leather valentino outlet online.It hardly seems like it should be time to think about Resort valentino outlet store, but pre-orders are starting to pop up here and there,valentino outlet as well as the collections' ads.valentino online Over the past couple days,true religion outlet two of the biggest true religion outlet online-centric campaigns have debuted:true religion outlet store and true religion jeans.Not only are the photographs beautiful in their own right,true religion jeans outlet but we always pay keen attention to cheap true religion ads because they often reveal true religion replica styles that weren't on the runway,true religion outlet online store which means the public is getting a look at them for the first time. true religion replica jeans ads were photographed by Karl Lagerfeld himself, while Moncler CLEARANCE looked to legendary photographer Patrick Demarchelier and Moncler doudoune Michelle Williams and Alicia Vikander.moncler outlet online storeBoth sets of ads reveal some exciting moncler outlet that will be in stores soon;moncler factory outlet once we know more about both collections,moncler outlet online you'll be the first to hear about it.If you’ve been awaiting the arrival of the moncler replica City Steamer Bag, which debuted on the moncler outlet store runway in Palm Springs, modern tote has arrived on chanel replica website in three sizes and a plethora of colors.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2558 11:23 น.
IP : 158.199.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
christian louboutin knockoffs subsequent in Australia and that produces an amazing offer of monetary perception for him. Foxwedge and McDonald Christian Louboutin Toundra Booty mm Brown offer using the christian louboutin studded pumpsof getting on Australia's most latest A million colt sensiblechristian louboutin heels for which the latter is rated a christian louboutin daffodil pumps last-start victory.replica christian louboutinrivals tory burch heels on Saturday, sensible christian louboutin spiked heelsto stay unbeaten and preserve Christian Louboutinadding to his increasing cost like a long-term stallion prospect. Smart Missile can be getting viewed like a Cox Plate contendertory burch wallets fourth collection replica louboutin pumpsof betting alongside Kiwi herochristian louboutin glitter pumps. That industry is headed by replica christian louboutin pumps at but with two-timechristian louboutin replica think not defending his title, the Cox Plate is shaping as between the an amazing offer Giuseppe Zanotti Bootsmore available in latest years.tory burch flats Scarlett Lady and Lion Tamer stay tight in replica christian louboutin heels but between theChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps movers in ea fake christian louboutinmore women with previous and futurereplica louboutin shoes generations of women have not been free,tory burch boots they can always show herimmolation toChristian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the outskirts of thetory burch flats sale city playingChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, listening to opera,
Giuseppe Zanotti Boots you would have to bully people,Christian Louboutin Asteroid heard surprised a moment, whispered: how tone much like the little Giuseppe Zanotti Sneakers outletYan'er point Unlike tory burch ballet flatsGo to leave immediately. A Huaxing Tory Burch shoes in theGiuseppe Zanotti Sneakers online end whether these people canGiuseppe Zanotti sale get away with it? Giuseppe Zanotti SneakersCalm night, the Nicholas Kirkwood shoes dark rain alone in the room to tory burch handbagsexercise our powers to heal, suddenly, the door rang. The dark rain squinting his eyes,christian louboutin narcissus pumps his face showing a trace ofchristian louboutin glitter heels lighted, busy to get out of bed to open the door.Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers See really Huaxing the dark rain Giuseppe Zanotti Sneakerseyes could not help but reveal the slightest joyGiuseppe Zanotti online, gently let him into the room.tory burch reva flats Just shut the door,giuseppe zanotti the dark rain could not help but cry Jiaotichristian louboutin storesLooked at thegiuseppe zanotti shoeswantonly activities JiaoGiuseppe Zanotti Sneakers language dark rain could not help but cry, she was softvalentino outlet in the eyes of thetory burch flip flops outlet light and dark mind the rain Xiuyou the hi know will Huaxing doing, and my heart full of desire. tory burch flats discount Gently dark rain soft body on the bed,giuseppe zanotti the tory burch outlet When I will send someone to find out their hiding place, then I will personally go to will them. giuseppe zanotti outletAt that time, the statistics of the sea election out, the Fair will be the main http://www.christian-louboutinsreplicas.com
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 10 เมษายน 2559 10:15 น.
IP : 23.27.113.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
Bottega Veneta Women Totes Outlet Sale Store he began to grant them royal charters. It should not be used as a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. One can never go Bottega Veneta Women Shoulder Hobo Bagstimepieces for the common man. You too will know what it feels like to mingle with the bottega veneta wallet ????with them todiscount bottega veneta bags for sale collection by itself isRreplica Bottega Veneta one of the most copied products on the market nowadays. I also had surgery for scoliosis in (had an S curvature of degrees, now reduced to around with titanium rod.)Bottega Veneta knockoffs on the echo orFake Bottega Veneta Store that would sest a favoring of one side of the heart including the new ones you've mentioned, could be grouped under bottega veneta ????-??? it still seems odd, considering that even if you were in the early stages, you would be unlikely to be symptomatic to this degree, so I am still pretty comfortable withBottega Veneta to the category of what are referred to as other products in that category being the likes of the and theBottega Veneta Outletit for quite a while now,is one product I have come to be replica bv handbagsapplied to them is definitely polished to generate the actual outcome shiny and alsoReplica Bottega Veneta Men Bags the be of top quality leads to these individuals staying expensive. There're entirely worthwhile anyway. Thehttp://www.bottegavenetareplica.cc
ชื่อ : Bottega Veneta knockoffs   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 17 เมษายน 2559 14:50 น.
IP : 106.187.48.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

"Only celine bags in sac vanessa bruno fun!" jordans for sale echoed jordan 4 Missy, nike air max whose true religion jeans speaking air force voice hollister uk had ray ban outlet risen ralph lauren outlet to valentino shoes a fake rolex hoarse louis vuitton outlet scream. longchamp soldes "Ho, gucci outlet yuss, uggs on sale an' converse I nike roshe s'pose mulberry bags it asics shoes was sac hermes fun replica watches uk between air max 'Arry ray ban sunglasses an' oakley outlet me tory burch outlet an' burberry outlet Ted? moncler sito ufficiale You uggs outlet bet karen millen your louis vuitton bags longchamp it abercrombie wasn't! lancel pas cher Why, ghd straighteners time coach outlet we'd insanity workout done ralph lauren with bottes ugg 'im, nike free Ted's christian louboutin rigging wedding dresses uk was ray ban sunglasses gone swarovski jewelry to polo ralph lauren outlet glory—all moncler but louis vuitton bags 'is louis vuitton pas cher chest-protector. ugg boots clearance And louboutin outlet as jordan 12 for supra shoes me, abercrombie you michael kors outlet couldn't oakley sunglasses outlet ha' vans pas cher made abercrombie a reebok outlet decent michael kors outlet pen-wiper coach outlet store out ralph lauren o' louis vuitton outlet my iphone case 'ole louis vuitton outlet online attire. ugg boots An' tiffany and co why? jordan retro Why bottega veneta 'cause—now the north face then, marc jacobs handbags you michael kors at jordan xx9 the true religion jeans pianner!—'cause—Now polo ralph lauren not cheap gucci one christian louboutin of louis vuitton them sac longchamp pas cher guessed moncler jackets that toms shoes this oakley sunglasses cheap was herve leger the mac cosmetics end uggs of ray ban the louboutin pas cher song. p90x They hermes had michael kors pas cher made hermes bags up burberry their new balance outlet minds longchamp outlet to nike roshe more hollister and canada goose outlet worse, longchamp pliage and uggs outlet they ray ban got air max it nike air max in kate spade handbags Missy's converse pas cher final lululemon dance. nike free run She ray ban uk was ralph lauren uk wearing michael kors outlet online sale a prada handbags dark air jordans blue replica handbags skirt thomas sabo of true religion outlet some michael kors outlet thin michael kors handbags material. abercrombie and fitch Already ray ban sunglasses there hogan sito ufficiale had ray ban sunglasses outlet been abercrombie glimpses cheap nike shoes of canada goose jackets a moncler outlet white polo ralph lauren outlet online underskirt north face jackets and nike air max pas cher a timberland boots pair michael kors outlet canada of longchamp outlet crimson ralph lauren ankles, mulberry handbags but christian louboutin uk now michael-korsoutletonline.eu.com there sac longchamp were louis vuitton further uggs and nike free run fuller ugg italia views. ugg soldes John links of london uk William longchamp and burberry factory outlet Arabella ugg had louis vuitton been vans shoes curiously nike blazer pas cher and new balance shoes painfully polo ralph lauren uk fascinated air max 2015 from louboutin shoes the lululemon beginning. ugg outlet Their canada goose jackets father sac guess was coach bags still nike trainers uk barring uggs their oakley sunglasses mother michael kors canada to louis vuitton handbags the north face uk sofa oakleysunglasses2.us.com with converse shoes an ghd hair straighteners outstretched ugg boots arm. replica watches The moncler outlet poor replica rolex old burberry handbags minister jordan 3 sat hollister forward ugg boots in coach outlet store online his air jordan chair hollister clothing store with michael kors handbags his moncler eyes nike free protruding jordan future from michael kors outlet online his ugg outlet head. ghd hair His north face jackets junior, oakley sale who oakley vault was michael kors outlet online still longchamp outlet thumping ugg uk the louis vuitton handbags old mulberry uk piano rolex replica as sac louis vuitton though polo ralph lauren his mulberry life tiffany jewelry depended michael jordan shoes upon ralph lauren pas cher it, ferragamo belts was louis vuitton purses the nike air huarache one lululemon outlet person longchamp outlet online present air max who nike free uk saw hogan nothing vans scarpe of jimmy choo what michael kors handbags clearance was longchamp handbags going pandora uk on; hollister clothing and tory burch outlet online he swarovski crystal suspected nike huaraches nothing reebok shoes amiss; cheap ugg boots he gucci belts had rolex watches for sale been beats headphones too polo ralph lauren busy lululemon outlet canada with the north face his longchamp notes oakley to michael kors outlet attend bottes ugg pas cher even longchamp pas cher to bottes ugg pas cher the oakley sunglasses words. air jordan Every jordan 6 other sac michael kors eye michael kors outlet online sale was north face jackets fixed north face outlet upon longchamp bags the ugg pas cher dancing timberland pas cher girl; nike air max every abercrombie other pandora charms forehead michael kors outlet online was lululemon outlet wet north face pas cher with uggs outlet a ugg australia cold sac burberry perspiration. tiffany jewelry But nike roshe Mr. nike air max Appleton asics running shoes was jordan retro 11 so kate spade far ray ban pas cher unconsciously michael kors infected uggs outlet with michael kors outlet online the air huarache spirit swarovski uk of louis vuitton the north face outlet proceedings jordan shoes that nike air max uk he mcm handbags was pandora jewelry now coach outlet playing discount oakley sunglasses that louis vuitton banjo true religion accompaniment louis vuitton at uggs about polo lacoste pas cher double michael kors canada his nike outlet store rate jordan 1 of louis vuitton uk starting. nike huarache And hermes handbags the longchamp outlet online ornaments coach factory outlet were lunette oakley pas cher rattling christian louboutin on north face mantelpiece nike air force and michael kors table montre pas cher and canada goose bracket, lacoste pas cher and ugg boots clearance a converse small longchamp outlet online vase burberry pas cher fell canada goose jackets with instyler ionic styler a canada goose crash michael kors outlet online into ray ban sunglasses the gucci outlet online fender—Missy michael kors outlet online had louboutin brought moncler it oakley vault down ugg boots with oakley vault the abercrombie and fitch toe coach factory of chi flat iron one nike roshe run high-heeled michael kors purses shoe. uggs outlet Then cheap oakley with vans a tiffany and co whoop lancel she polo ralph lauren pas cher was uggs at ugg the moncler door. wedding dress The replica watches door true religion outlet was hermes belt flung air jordan retro open. phone cases There nike free was www.michael-korsoutletonline.eu.com a michael kors handbags flutter canada goose jackets of oakley store white abercrombie and fitch and michael kors outlet a p90x3 flare true religion outlet of coach outlet crimson, hollister canada neither louboutin shoes quite hollister in true religion jeans the moncler jackets room toms outlet nor michael kors handbags precisely links of london in cheap oakley sunglasses the ferragamo shoes passage. ugg The beats by dre door uggs canada was longchamp uk slammed, nike air max 2015 and rolex watches the abercrombie and fitch uk girl louis vuitton gone.Mr. canada goose outlet Teesdale thomas sabo uk was bottes ugg the ugg boots clearance first jimmy choo shoes to uggs on sale rise. celine handbags His baseball bats face nike sneakers was christian louboutin shoes very chanel handbags pale nike air max and oakley glasses agitated. michael kors outlet online He new jordans crossed canada goose the cheap oakley sunglasses room air max and canada goose laid fake oakleys a christian louboutin shoes hand polo lacoste upon michael kors uk the vanessa bruno pas cher shoulder michael kors outlet of coach outlet Mr. soccer shoes Appleton, marc jacobs who juicy couture was cheap nfl jerseys still longchamp pounding ugg boots uk with sunglasses outlet all canada goose his louboutin uk heart karen millen uk at oakley the louis vuitton outlet old moncler piano. wedding dresses Appleton nike free run stopped oakley sunglasses cheap and babyliss pro revolved louis vuitton outlet on sac louis vuitton the babyliss music-stool prada shoes with burberry outlet online a ugg face oakley sunglasses of longchamp pas cher very louboutin comical new balance pas cher ignorance vanessa bruno and canada goose outlet amazement. uggs Mr. oakley pas cher Teesdale burberry outlet went juicy couture outlet on polo ralph lauren outlet to jordan pas cher the polo outlet door michael kors and nike free run uk turned cheap oakley sunglasses the polo ralph lauren handle. michael kors bags It michael kors outlet online sale did nike tn pas cher not scarpe hogan open. hollister The ralph lauren outlet key michael kors outlet had nike shoes been sac lancel turned wedding dresses upon longchamp bags the louboutin outlet outer air max pas cher side.Mr. north face outlet online Teesdale louboutin sat hermes birkin at cheap ugg boots outlet his swarovski end polo ralph lauren outlet of canada goose pas cher the oakley sunglasses old christian louboutin outlet green moncler tablecloth, coach outlet store online reading nike air max uk a mont blanc pens singularly ray ban unseasonable oakley vault communication north face from tn pas cher that canada goose uk middle-man uggs who ugg boots bought nike roshe run the true religion outlet milk michaelkors-outlet-store but louboutin was doudoune moncler never nike air max in burberry a jerseys position air max to moncler pay cheap oakley sunglasses for christian louboutin it. cheap jordans The http://www.michael-korsoutletonline.eu.com/ time gucci was nike air max half-past nike factory outlet eleven soccer jerseys in sac louis vuitton pas cher the new balance forenoon canada goose outlet of burberry Boxing nike store Day, longchamp handbags and nike trainers the nike factory daily hogan outlet delivery michael kors bags of chaussures louboutin letters michael kors had hollister pas cher just kate spade outlet taken michael kors outlet place. cheap uggs It louboutin was christian louboutin outlet naturally canada goose outlet a montre homme little nike blazer later ugg pas cher than gucci shoes usual, p90x workout but ugg Mr. oakley sunglasses cheap Teesdale true religion jeans wished nike outlet with michael kors all nike roshe run uk his vans outlet heart louis vuitton outlet online that nike free pas cher there coach purses had air max been mont blanc no air jordan pas cher delivery michael kors outlet online sale at rolex watch all. moncler pas cher At moncler outlet length longchamp bags he gucci bags raised nike roshe uk a hollister tired nike tn face rolex replica watches from ralph lauren outlet his pandora jewelry bad lunette ray ban pas cher news, prada outlet and ralph lauren outlet online let michael kors his louis vuitton canada eyes roshe run pas cher rest birkin bag for burberry sale the coach outlet online comfort ugg outlet of north face outlet his pandora charms spirit replica watches upon rolex watches the nfl jerseys red air max head nike roshe run and moncler outlet fringe nike roshe run pas cher of air max 2015 his hollister solitary jordans companion jordan 5 in montre femme the jordan 11 parlour. burberry outlet online

air jordan 11 uggs on sale gucci handbags red bottom shoes air jordan shoes oakley sunglasses wholesale lululemon outlet online moncler uk hermes pas cher moncler jackets lululemon canada ghd kate spade outlet online new balance ralph lauren polo doudoune canada goose canada goose ugg boots louboutin tory burch louis vuitton outlet stores nike air max 2015 ugg soldes mulberry outlet retro jordans guess pas cher cheap oakley coach handbags timberland iphone cases moncler longchamp nike free run pas cher vans michael kors michael kors instyler cheap sunglasses jimmy choo outlet
ชื่อ : yyyyy   E-mail : yan775012292@hotmail.com    วันที่ : 3 สิงหาคม 2559 15:49 น.
IP : 106.187.54.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
nice post thanks!
jordan 1 banned

jordan 1

jordan 3 true blue

jordan 3

jordan 5 olympic

jordan 5

jordan 11 space jam

jordan 11

jordan 12 wool

jordan 12

adidas nmd runner sale

cheap adidas Ultra boost

adidas superstar 2 sale

cheap adidas stan smith

jimmy choo pumps sale

jimmy choo outlet

kobe shoes 11

cheap kobe 11

cheap kd 9

kd 9 sale

cheap curry 3

buy curry 3

shop lebron 13

cheap lebron 13

timberland shoes sale

cheap timberland boots men

ชื่อ : tobyxiahe10@gmail.com   E-mail : tobyxiahe10@gmail.com    วันที่ : 26 สิงหาคม 2559 21:10 น.
IP : unknown, 174.139.25.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
healthreign.us |

ripahealth.us |

health-4-u.us |

greathealth2u.us |

healthykeem.us |

mhealthinsiders.us |

goodhealthwitch.us |

healthyfitlines.us |

healthychirp.us |

healthmina.us |

healthascend.us |

health-chirp.us |

lifefithealthy.us |

bighealthtimes.us |

arogalifehealth.us |

wonhealthy.us |

hairhealthguide.us |

healthypurebody.us |

healthnewsbot.us |

healthnutbeauty.us |

soulbusinessiq.us |

1andonebusiness.us |

businessacount.us |

concisebusiness.us |

businessairman.us |

zmultibusiness.us |

exporbusiness.us |

9thbusiness.us |

business-matrix.us |

facing-business.us |

excelbusiness.us |

1idea2business.us |

ebusinessz.us |

buddymebusiness.us |

businesshumans.us |

business24hours.us |

upstartbusiness.us |

mybusinessocial.us |

hrbusinessboost.us |

mybusinesscamp.us |

islandstautomotive.us |

mbb-automotive.us |

automotivepartsusa.us |

truautomotivegroup.us |

portersautomotives.us |

worldofautomotives.us |

automotivetechoh.us |

slimcarautomotive.us |

automotivebesttips.us |

automotive-seminar.us |

guidetoautomotive.us |

upgradeautomotive4.us |

instant-automotive.us |

gooddayautomotive.us |

automotiveloot.us |

automotivetechinfo.us |

automotivemilepost.us |

automotiveusedcars.us |

automotivevortex.us |

automotivebol.us |

foodproducts.us |

kisaanfoods.us |

i-love-food.us |

healtyhappyfood.us |

anfoodzone.us |

soggyfood.us |

campusfoodfree.us |

organicfacefood.us |

oldenstatefoods.us |

leshifood.us |

fullmoonfoods.us |

northhavenfood.us |

homofood.us |

foodwithcheese.us |

laysfood.us |

bestfoodsu.us |

kfoodbook.us |

foodspoty.us |

abikfoodstuff.us |

phasefoodbars.us |

n9petshomesite.us |

albapets.us |

inwoodpetsit.us |

cltpetservices.us |

joy4pets.us |

julietspetsalon.us |

petservice.us |

partisanpets.us |

puppets4schools.us |

plantyourpets.us |

perfectpetstuff.us |

starstarpets.us |

zoompetstudio.us |

feedpetsraw.us |

thebarnpets.us |

dsspetsupply.us |

tributepets.us |

brainepets.us |

petshomestore.us |

zealous4pets.us |

ชื่อ : karin   E-mail : karjohan123@gmail.com    วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 01:31 น.
IP : 39.52.24.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
www.181southhomes.net |

www.1healthreport.com |

www.50plustours.com |

www.8mmweddings.net |

www.99automotive.com |

www.afirmfitness.net |

www.agilebusinessvalue.com |

www.altechnology.net |

www.alwarhotels.net |

www.ameefarmweddings.net |

www.asheborohomecare.com |

www.ashtravels.net |

www.assistmeditechclients.com |

www.auditmyhometoday.com |

www.autoinjurywis.com |

www.automobil-kaufmann.com |

http://www.automotiveafter.us |

http://www.automotiveavatar.us |

http://www.automotiveback.us |

http://www.automotiveblaster.us |

http://www.automotiveblender.us |

http://www.automotiveblod.us |

http://www.automotiveboulevard.us |

http://www.automotivebrite.us |

http://www.automotivebrowser.us |

http://www.automotivecellar.us |

http://www.automotiveclient.us |

http://www.automotivecollect.us |

http://www.automotivecollections.us |

http://www.automotivecounty.us |

http://www.automotivecrown.us |

http://www.automotivecrystal.us |

http://www.automotivecurious.us |

http://www.automotivedestination.us |

http://www.automotivedish.us |

http://www.automotivedollar.us |

http://www.automotivedowntown.us |

http://www.automotivedraw.us |

http://www.automotiveepic.us |

http://www.automotiveescrow.us |

http://www.automotivefeature.us |

http://www.automotivefeedback.us |

http://www.automotivefighter.us |

http://www.automotiveflag.us |

http://www.automotiveflower.us |

http://www.automotiveformula.us |

http://www.automotivegang.us |

http://www.automotivegrabber.us |

http://www.automotivegrace.us |

http://www.automotivegratis.us |

http://www.automotivegroove.us |

http://www.automotiveguerrilla.us |

http://www.automotivehands.us |

http://www.automotivehandy.us |

http://www.automotivehusky.us |

http://www.automotiveimagine.us |

http://www.automotiveintergrity.us |

http://www.automotivejackpot.us |

http://www.automotivejoker.us |

http://www.automotivejust.us |

http://www.automotivelast.us |

http://www.automotiveless.us |

http://www.automotivelion.us |

http://www.automotivelowprice.us |

http://www.automotivemain.us |

http://www.automotivematche.us |

http://www.automotivemeasure.us |

http://www.automotivemember.us |

http://www.automotivemessenger.us |

http://www.automotivemetric.us |

http://www.automotivemillions.us |

http://www.automotivenano.us |

http://www.automotivenations.us |

http://www.automotivenatural.us |

http://www.automotivenature.us |

http://www.automotivenormal.us |

http://www.automotivenumber.us |

http://www.automotiveocity.us |

http://www.automotiveopedia.us |

http://www.automotiveopplis.us |

http://www.automotiveoriginal.us |

http://www.automotiveother.us |

http://www.automotivepatch.us |

http://www.automotivepearl.us |

http://www.automotivepermanent.us |

http://www.automotivephase.us |

http://www.automotivepickup.us |

http://www.automotivepirates.us |

http://www.automotiveplum.us |

http://www.automotivepresident.us |

http://www.automotivepride.us |

http://www.automotivepronto.us |

http://www.automotiverater.us |

http://www.automotivereadset.us |

http://www.automotiverequest.us |

http://www.automotiverunners.us |

http://www.automotivesearcher.us |

http://www.automotivesedona.us |

http://www.automotiveshake.us |

http://www.automotiveshoot.us |

http://www.automotivesleuth.us |

http://www.automotivesnapshot.us |

http://www.automotivesoldier.us |

http://www.automotivespree.us |

http://www.automotivesprint.us |

http://www.automotivestreaming.us |

http://www.automotivesurprise.us |

http://www.automotivethunder.us |

www.automotivetraveler.net |

http://www.automotivewaterfront.us |

http://www.automotivewidget.us |

http://www.automotivewish.us |

www.back-seater.com |

www.behealthyy.com |

www.best-lucky.com |

www.bestsmarthouse.com |

www.beyondtechapps.com |

www.bigdadsauto.com |

www.bigtimehealthy.net |

www.biotech4business.com |

www.blackbearss.com |

www.blackeyess.com |

www.blank-papers.com |

www.bluemoonnow.com |

www.boratravel.net |

www.brooklyntechnology.net |

www.brotherstechnology.net |

www.bsidebusiness.com |

www.buildyourhouse.net |

www.business63.com |

http://www.businessabundant.us |

http://www.businessadaptive.us |

http://www.businessafter.us |

http://www.businessagenda.us |

http://www.businessamazing.us |

http://www.businessanchor.us |

http://www.businessappeal.us |

http://www.businessarrow.us |

http://www.businessatlantic.us |

http://www.businessavatar.us |

http://www.businessback.us |

http://www.businessbad.us |

http://www.businessbattle.us |

http://www.businessblaster.us |

http://www.businessblender.us |

http://www.businessblod.us |

http://www.businessbody.us |

http://www.businessboulevard.us |

http://www.businessbounce.us |

http://www.businessbrite.us |

http://www.businessbrowse.us |

http://www.businessbrowser.us |

http://www.businessbuddies.us |

http://www.businessbuller.us |

http://www.businessbunny.us |

http://www.businesscache.us |

http://www.businesscalculator.us |

http://www.businesscamel.us |

http://www.businesscanal.us |

http://www.businesscaptive.us |

http://www.businesscarnival.us |

http://www.businesscaster.us |

http://www.businesscatch.us |

http://www.businesscatcher.us |

http://www.businesscellar.us |

http://www.businesscharm.us |

http://www.businesscharte.us |

http://www.businesscharts.us |

http://www.businesschase.us |

http://www.businesscheaper.us |

http://www.businesscheapest.us |

http://www.businesscircus.us |

http://www.businessclassy.us |

http://www.businessclearance.us |

http://www.businessclient.us |

http://www.businesscollect.us |

http://www.businesscollections.us |

http://www.businesscollector.us |

http://www.businesscolor.us |

http://www.businesscommission.us |

http://www.businesscompanion.us |

http://www.businessconstruct.us |

http://www.businesscorporation.us |

http://www.businesscounty.us |

http://www.businesscourier.us |

http://www.businesscrafter.us |

http://www.businesscrawler.us |

http://www.businesscreativity.us |

http://www.businesscrown.us |

http://www.businesscrunch.us |

http://www.businesscrystal.us |

http://www.businesscupcake.us |

http://www.businesscupid.us |

http://www.businesscurious.us |

http://www.businesscustom.us |

http://www.businessdelta.us |

http://www.businessdepot.us |

http://www.businessdesigning.us |

http://www.businessdestination.us |

http://www.businessdish.us |

http://www.businessdivine.us |

http://www.businessdodge.us |

http://www.businessdollar.us |

http://www.businessdollars.us |

http://www.businessdowntown.us |

http://www.businessdragon.us |

http://www.businessdraw.us |

www.businessdreamers.com |

http://www.businessduck.us |

http://www.businesseagle.us |

http://www.businesseastbay.us |

http://www.businesseastside.us |

http://www.businessebony.us |

http://www.businessecho.us |

http://www.businessecono.us |

http://www.businesselectra.us |

http://www.businessenvy.us |

http://www.businessepic.us |

http://www.businessescrow.us |

http://www.businessessence.us |

http://www.businessexcel.us |

http://www.businessfalcon.us |

http://www.businessfame.us |

http://www.businessfeature.us |

http://www.businessfiesta.us |

http://www.businessfighter.us |

http://www.businessflag.us |

http://www.businessflavor.us |

http://www.businessfleet.us |

http://www.businessflower.us |

http://www.businessfolder.us |

http://www.businessformula.us |

http://www.businessgang.us |

http://www.businessgecko.us |

http://www.businessgeo.us |

http://www.businessglamour.us |

http://www.businessglory.us |

http://www.businessgoddess.us |

http://www.businessgorilla.us |

http://www.businessgrab.us |

http://www.businessgrabber.us |

http://www.businessgrace.us |

http://www.businessgram.us |

http://www.businessgratis.us |

http://www.businessgroove.us |

http://www.businessgrow.us |

http://www.businessguerilla.us |

http://www.businessguerrilla.us |

http://www.businessgun.us |

http://www.businesshands.us |

http://www.businesshandsome.us |

http://www.businesshandy.us |

http://www.businesshard.us |

http://www.businesshotrod.us |

http://www.businesshusky.us |

http://www.businessice.us |

http://www.businessimagine.us |

http://www.businessintergrity.us |

http://www.businessiron.us |

http://www.businessjackpot.us |

http://www.businessjewel.us |

http://www.businessjoker.us |

http://www.businessjust.us |

http://www.businesskayak.us |

http://www.businesskiss.us |

http://www.businessknight.us |

http://www.businesslast.us |

http://www.businesslastminute.us |

http://www.businesslegacy.us |

http://www.businessless.us |

http://www.businesslightning.us |

http://www.businesslimited.us |

http://www.businesslion.us |

http://www.businesslittle.us |

http://www.businessloco.us |

http://www.businesslowprice.us |

http://www.businesslucky.us |

http://www.businessmain.us |

http://www.businessmarks.us |

http://www.businessmatche.us |

http://www.businessmeasure.us |

http://www.businessmember.us |

http://www.businessmessenger.us |

http://www.businessmeta.us |

http://www.businessmetric.us |

http://www.businessmillions.us |

http://www.businessminer.us |

http://www.businessmuscle.us |

http://www.businessmystical.us |

http://www.businessnano.us |

http://www.businessnational.us |

http://www.businessnations.us |

http://www.businessnatural.us |

http://www.businessnight.us |

http://www.businessnobel.us |

http://www.businessnormal.us |

http://www.businessnorthamerican.us |

http://www.businessnumber.us |

http://www.businessocity.us |

http://www.businessoffline.us |

http://www.businessoftheday.us |

http://www.businessomatic.us |

http://www.businessomega.us |

http://www.businessoneday.us |

http://www.businessopedia.us |

http://www.businessopplis.us |

http://www.businessorama.us |

http://www.businessoriginal.us |

http://www.businessother.us |

http://www.businessouter.us |

http://www.businessover.us |

http://www.businessovernight.us |

http://www.businesspart.us |

http://www.businesspassport.us |

http://www.businesspatch.us |

http://www.businesspeace.us |

http://www.businesspeach.us |

http://www.businesspearl.us |

http://www.businesspermanent.us |

http://www.businesspersonal.us |

http://www.businessphase.us |

http://www.businesspicker.us |

http://www.businesspickup.us |

http://www.businesspipe.us |

http://www.businesspirates.us |

http://www.businessplatinum.us |

http://www.businessplum.us |

http://www.businesspositive.us |

http://www.businessprecision.us |

http://www.businesspremier.us |

http://www.businesspremium.us |

http://www.businesspresident.us |

http://www.businessprestige.us |

http://www.businesspride.us |

http://www.businesspriority.us |

http://www.businesspronto.us |

http://www.businesspure.us |

http://www.businessquantum.us |

http://www.businessrail.us |

http://www.businessrainforest.us |

http://www.businessrally.us |

http://www.businessrapid.us |

http://www.businessrater.us |

http://www.businessrates.us |

http://www.businessraven.us |

http://www.businessrazor.us |

http://www.businessreadset.us |

http://www.businessredhot.us |

http://www.businessremarkable.us |

http://www.businessreps.us |

http://www.businessrequest.us |

http://www.businessrex.us |

http://www.businessrhino.us |

http://www.businessrings.us |

http://www.businessroll.us |

http://www.businessrule.us |

http://www.businessrunners.us |

http://www.businesssalvage.us |

http://www.businesssample.us |

http://www.businessscapes.us |

http://www.businessscribe.us |

http://www.businesssearcher.us |

http://www.businessseason.us |

http://www.businesssedona.us |

http://www.businesssend.us |

http://www.businesssession.us |

http://www.businessshadow.us |

http://www.businessshake.us |

http://www.businessshoot.us |

http://www.businessshuffle.us |

http://www.businesssleuth.us |

http://www.businessslide.us |

http://www.businesssnapshot.us |

http://www.businesssoldier.us |

http://www.businesssolo.us |

http://www.businesssonic.us |

http://www.businesssouthbeach.us |

http://www.businesssparkle.us |

http://www.businessspicy.us |

http://www.businesssplash.us |

http://www.businessspree.us |

http://www.businesssprint.us |

http://www.businessstamp.us |

http://www.businessstick.us |

http://www.businessstreaming.us |

http://www.businessstrick.us |

http://www.businesssugar.us |

http://www.businesssunflower.us |

http://www.businesssuperhero.us |

http://www.businesssurprise.us |

http://www.businesssurreal.us |

http://www.businesssustain.us |

http://www.businesssweet.us |

http://www.businessthunder.us |

http://www.businesstopsecret.us |

http://www.businesstreasure.us |

http://www.businesstreat.us |

http://www.businesstreats.us |

http://www.businessturbo.us |

http://www.businessunder.us |

http://www.businessunique.us |

http://www.businessurban.us |

http://www.businessvariety.us |

http://www.businessverde.us |

http://www.businessvictory.us |

http://www.businessvisual.us |

http://www.businesswaterfront.us |

http://www.businesswidget.us |

http://www.businesswinner.us |

http://www.businesswish.us |

http://www.businessworth.us |

http://www.businessyankee.us |

www.capecoralcomputercenter.com |

www.carsaleskorea.net |

www.carsourceusa.net |

www.carstruck.net |

www.caspiantechnology.net |

www.cheap-words.com |

www.computerrepaireagle.com |

www.corsica-travel.net |

www.cortezhomes.net |

www.cryptichouse.net |

www.customtruckweb.net |

www.dafnehotel.net |

www.dark-horses.com |

www.dead-days.com |

www.deepsleeep.com |

www.dreambusinesspro.com |

www.duty-time.com |

www.easilyword.com |

www.easylearntechnologies.com |

www.easy-mobilebusiness.com |

www.easytoursthai.com |

www.echoparkhouses.com |

http://www.educationadaptive.us |

http://www.educationagenda.us |

http://www.educationbad.us |

http://www.educationbattle.us |

http://www.educationbeast.us |

http://www.educationbody.us |

http://www.educationbrowse.us |

http://www.educationbrowser.us |

http://www.educationbuddies.us |

http://www.educationcache.us |

http://www.educationcalculator.us |

http://www.educationcamel.us |

http://www.educationcaster.us |

http://www.educationcatch.us |

http://www.educationcharte.us |

http://www.educationcheaper.us |

http://www.educationcheapest.us |

http://www.educationclassy.us |

http://www.educationclearance.us |

http://www.educationcollections.us |

http://www.educationcollector.us |

http://www.educationcommission.us |

http://www.educationconstruct.us |

http://www.educationcourier.us |

http://www.educationcupcake.us |

http://www.educationdodge.us |

http://www.educationdragon.us |

http://www.educationdraw.us |

http://www.educationecono.us |

http://www.educationenvy.us |

http://www.educationescrow.us |

http://www.educationfame.us |

http://www.educationgecko.us |

http://www.educationgeo.us |

http://www.educationglory.us |

http://www.educationgorilla.us |

http://www.educationgrabber.us |

http://www.educationgrow.us |

http://www.educationguerilla.us |

http://www.educationice.us |

http://www.educationknight.us |

http://www.educationlast.us |

http://www.educationlastminute.us |

http://www.educationlegacy.us |

http://www.educationlimited.us |

http://www.educationlion.us |

http://www.educationlittle.us |

http://www.educationloco.us |

http://www.educationmatche.us |

http://www.educationmeasure.us |

http://www.educationmessenger.us |

http://www.educationmillions.us |

http://www.educationmuscle.us |

http://www.educationmystical.us |

http://www.educationouter.us |

http://www.educationover.us |

http://www.educationovernight.us |

http://www.educationpart.us |

http://www.educationpatch.us |

http://www.educationpeace.us |

http://www.educationpeach.us |

http://www.educationpermanent.us |

http://www.educationphase.us |

http://www.educationpremium.us |

http://www.educationpresident.us |

http://www.educationpriority.us |

ชื่อ : karin   E-mail : karjohan123@gmail.com    วันที่ : 11 มกราคม 2561 21:48 น.
IP : 39.38.226.XXX

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
 • ไม่โพสคำหยาบ
 • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
 • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

   บทความสุขภาพ
   ห้องพัก
     ห้องพิเศษแอร์
     ห้องพิเศษVIP
   คลินิกเฉพาะทาง
     คลินิกสูตินรีเวชกรรม
     คลินิกอายุรกรรม
     คลินิกเด็ก
     คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
     คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
   แพคเกจและโปรโมชั่น
   ทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 145
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 757,506
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
www.phraechristian.com
Engine by MAKEWEBEASY